بیاد علامہ شبلی نعمانی
از
دکتر احمد علی برقی اعظمی
ذاکر نگر، دھلی نو

نام شبلی در صف نام آوران
کار شبلی مرجع دانشوران
سبک او در نقد شعر فارسی
در روانی ھمچو بحر بیکران
بر سپھر فارسی شعر العجم
می درخشد ھمچو ماہ ضو فشان
ذکر او پیداست در شعر بھار
ھست او در وصف او رطب اللسان
شاھکار اوست در شعر و ادب
منبع دانش در اقصای جھان
می سراید نغمہ ھای دلپذیر
عندلیب گلشن ھند وستان
نخلبند گلشن مھر و وفا
فخر دوران، نکتہ سنج و نکتہ دان
شبلی کالج مظھر فیضان اوست
شبلی منزل ھست گنج شایگان
می کنند از یادگارش کسب فیض
دوست داران معارف در جھان
نام او احمد علی باشد مدام
در جھان علم و دانش جاودان

شاید آپ کو یہ بھی پسند آئیں