ارتباط ھند و ایران زندہ باد

ارتباط ھند و ایران زندہ باد
از
دکتر احمد علی برقی اعظمی
ذاکر نگر، دھلی نو، ھند

مر کز امید ایران زندہ با
رھبر نھضت گرایان زندہ باد
دوستدار اسوہ حضرت علی
ناشر احکام قرآن زندہ باد
پاسدار طبقہ مستضعفین
چارہ ساز بینوایان زندہ باد
شاہ ایران را ز ایران راندید
خد متی کردید شایان زندہ باد
دام پر تزویر امریکا شکست
یافت استقلال ایران زندہ باد
غرب زدگی کاملا ازبین رفت
شمع ایمان شد فروزان زندہ باد
خواستار است از خدا احمد علی
ارتباط ھند و ایران زندہ باد

شاید آپ کو یہ بھی پسند آئیں